Miejskie Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie


ul. Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel. 32 745 10 30

Zakup biletów dla wydarzenia "dekaTON 2020 - SORRY BOYS" (25 kwi 2020 19:00)

wolne bilety: 211
wybrane: 0
do zapłaty: 0,00 zł

Proszę wybrać bilety

szt.
Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Krakowskiej 8 (dalej jako: MCKiS)
2) MCKiS wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy (umowa sprzedaży) na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu: przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy, obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych, wynikającego z jednolitego rzeczowego wykazu akt, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
6) posiada Pani/Pan: - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
7) jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.
8) podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym proflowaniu.

Przejście do następnego kroku oznacza akceptację Regulaminu systemu.